Wspieramy film Grodno 1939

Ósmego sierpnia 2014 r. nasza Fundacja im. Zygmunta Starego wsparła finansowo produkcję filmu „Grodno 1939”.

Powstający film dokumentalny ma na celu upamiętnienie obrony Grodna przed inwazją sowiecką w 1939 roku i pokazanie heroicznej, wspólnej walki Polaków i Białorusinów przeciw najeźdźcy.

Pomysłodawcą filmu jest Piotr Kościński, dziennikarz i prezes Fundacji Lelewela, a autorem scenariusza Robert Miękus, scenarzysta m.in. „1920 Wojna i miłość” oraz „Ojca Mateusza”.

Bohaterska obrona Grodna to do dziś jedna z najmniej znanych bitew Września 1939 roku. Przez cały okres PRL komunistyczna propaganda robiła wszystko by zatrzeć w pamięci przekaz o heroicznej postawie obrońców i zbrodniach Sowietów.

Trzy dni, od 20 do 22 września Grodno broniło się przed nacierającym ze wschodu śmiertelnym wrogiem. Zaskoczeni postawą cywilnej ludności miasta wspartej niezbyt silnymi polskimi oddziałami Rosjanie nie raz uciekali się do bezprzykładnego bestialstwa. Już po zdobyciu miasta przez Armię Czerwoną Sowieci okrutnie zamordowali wielu z obrońców miasta.

We wrześniu przypada 75 rocznica tych tragicznych wydarzeń.

31.07 Nasi Dobroczyńcy

W lipcu b.r. następujące osoby dokonały wpłat na działalność statutową
Fundacji im. Zygmunta Starego:
– pani M.Z. 31-328 Kraków …..50 zł
– pan G.K. 31-328 Kraków …..50 zł
– pan J.W.W. 31-328 Kraków …..20 zł
– pan R.W. 36-047 Niechobrz …..20 zł
– pan T.K. 26-600 Radom …..10 zł
– pan R.Z. 30-134 Kraków …..100 zł
– pan G.B. 02-785 Warszawa …..50 zł
– pan L.R. 61-255 Poznań …..50 zł
– pan J.R. 30-243 Kraków …..50 zł
– pani I.O. 30-434 Kraków …..10 zł
– pan J.Z. B SZCZ …..50 zł
– pan K.D. Kraków …..120 zł
– pani D.B-P. 03-968 Warszawa …..10 zł
Wszystkim naszym Dobroczyńcom najserdeczniej dziękujemy. Te wpłaty odbieramy
jako niezwykle dla nas ważny symbol poparcia naszej działalności. Poczucie,
że nasze projekty odbierane są przez wiele osób jako ważne społecznie
motywuje nas jeszcze bardziej do pracy. Każdy z Darczyńców będzie mógł
zapoznać się ze szczegółowym, rocznym rozliczeniem finansowym działalności
naszej Fundacji.

15.07 Zmiany w Radzie Klubu Z.

Dnia 15 lipca 2014 r. decyzją Prezesa Fundacji im. Zygmunta Starego Krzysztofa Budziakowskiego powołani zostali w skład Rady Klubu Zygmuntowskiego Panowie Stefan Płażek, Konrad Kulasek, Tomasz Guzik, Zygmunt Grzesiak.

Jednocześnie odwołany ze składu Rady został Pan Aleksander Brzózka.

Roczna praca Zespołu OSN

W okresie od października 2013 r. do czerwca 2014 r. Zespół ds. Ochrony Symboli Narodowych skoncentrował się w swoich pracach na dwóch obszarach:

1. Formalno-prawne standardy ochrony symboli narodowych.
2. Zasady posługiwania się tymi normami w praktyce.

W ramach pierwszego obszaru, Zespół dokonał przeglądu obowiązujących w polskim prawodawstwie aktów prawnych, regulujących symbole narodowe, zarówno w aspekcie ich ochrony, jak i zasad związanych z ich odwzorowywaniem i eksponowaniem, uwzględniając przy tym wybrane standardy obowiązujące w tym zakresie za granicą.

Działania te pozwoliły na stworzenie wykazu luk prawnych w obowiązujących przepisach, co stanowi podstawę dla wniosków, odnoszących się do przyszłych zmian w ustawodawstwie.

W ramach drugiego obszaru, Zespół zapoznał się z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2005 r., dotyczącym używania symboli narodowych przez organy administracji publicznej oraz sformułował na tej podstawie wnioski określające systemowe uchybienia.

Z uwagi na brak krajowego, oficjalnego protokołu flagowego, koniecznym było sporządzenie analizy porównawczej obowiązujących zapisów w innych państwach. W tym celu nawiązano kontakt z wybranymi ambasadami w Polsce oraz przetłumaczono na język polski protokoły flagowe Niemiec i USA, przyjmując ten ostatni za wzorcowy na potrzeby planowanych prac kodyfikacyjnych.

Kolejnym krokiem było rozpoznanie rynku producentów flag RP, a następnie sporządzenie bazy głównych wytwórców i przeanalizowanie ich ofert pod kątem poziomu jakości oraz zgodności tych produktów z przepisami prawa. Pozwoliło to na wyselekcjonowanie ofert o najwyższym poziomie, co w dalszych planach posłuży Zespołowi do promowania dobrych praktyk w tej sprawie.

Wykonane w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy zadania staną się w dalszej kolejności podstawą dla planowanej przez Zespół ds. Ochrony Symboli Narodowych pracy nad projektem nowego aktu prawnego, zapewniającego wyższy standard ochrony polskich symboli narodowych.

26.06 Zebranie Prezydium Rady

W dniu 26.06. 2014 r. w siedzibie Fundacji im. Zygmunta Starego w Krakowie przy ul. Cystersów 7B odbyło się zebranie Prezydium Rady Fundacji w pełnym składzie. Było to coroczne zebranie, którego celem zgodnie z Ustawą o fundacjach była analiza sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu Fundacji za pierwszy rok działalności Fundacji im. Zygmunta Starego. Zebranie prowadził Prezes Rady Fundacji Krzysztof Budziakowski, a sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Zarządu Fundacji Aneta Jasińska-Lis. W wyniku głosowania, jednogłośnie zaakceptowano i przyjęto sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za rok 2013. Sprawozdanie zostanie złożone do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Krzysztof Budziakowski
Prezes Rady Fundacji im. Zygmunta Starego

Aneta Jasińska-Lis
Dyrektor Zarządu Fundacji im. Zygmunta Starego

23.06. Podziękowanie

W imieniu Rady Klubu Zygmuntowskiego serdecznie dziękujemy Pani Grażynie Potoczek, Kierownikowi Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką” oraz Panu Januszowi Paluchowi, Dyrektorowi Śródmiejskiego Ośrodka Kultury w Krakowie za życzliwość dla naszej działalności i udostępnianie nam na spotkania klubowe Sali Baltazara Fontany. Dzięki Pani Kierownik i Panu Dyrektorowi mogliśmy organizować przez ostatni rok akademicki spotkania i dyskusje z wybitnymi przedstawicielami nauki, literatury, teatru, muzyki i polityki. Sprawne zarządzanie przez Panią Kierownik Grażynę Potoczek podległym jej Klubem Dziennikarzy i okazywana nam przychylność, były nieocenionym wsparciem dla naszej inicjatywy, za które wyrażamy olbrzymią wdzięczność.

Krzysztof Budziakowski
Prezes Fundacji im.Zygmunta Starego

Magdalena Żyła
Przewodnicząca Rady Klubu Zygmuntowskiego

18.06. spotkanie UEH

Kolejne spotkanie zespołu Uliczna Edukacja Historyczna odbyło się 18 czerwca 2014 r. Jego charakter był stricte roboczy. Rozważano różne wymiary billbordów i ich lokalizacje w mieście. Zastanawiano się również nad patronatem medialnym naszej akcji oraz techniczną i prawną stroną zorganizowania happeningu związanego z odsłonięciem billbordu.

W spotkaniu uczestniczyli: prezes Fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynatorka projektu Elżbieta Gorzkowska, Lucyna Lubańska, Magdalena Żyła i Konrad Kulasek.

18.06. Co Wy wiecie o Polakach

18-06 co wiecie o PolakachW środę, 18 czerwca, spotkał się zespół projektu Co Wy wiecie o Polakach? Pod przewodnictwem jego koordynatorki, pani Jolanty Gancarz, zastanawialiśmy się nad kolejnymi krokami, które musimy wykonać, by doprowadzić do osiągnięcia naszego celu – wydania książki pt. Co Wy wiecie o Polakach?.

Aby tego dokonać, planujemy przeprowadzić ogólnopolski konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów na najlepszy opis wybitnego Polaka, który zasłużył się dla całej ludzkości. Zależy nam na tym, by nie były to tylko suche informacje, ale jak najbarwniej opisane historie. Nasza lista liczy już blisko sto nazwisk. Przed nami praca organizacyjna związana z przeprowadzeniem konkursu.

W spotkaniu oprócz koordynatorki projektu, pani Jolanty Gancarz i prezesa Fundacji, Krzysztofa Budziakowskiego, wzięli udział także: Elżbieta Gorzkowska, Magdalena Żyła, Tomasz Cieślik i Konrad Kulasek.

11.06. Ochrona symboli

2014-06-11 Ochrona symboli 211 czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. ochrony symboli narodowych. Tematem spotkania był bilans dotychczasowych prac zespołu oraz dyskusja dotycząca dalszych zadań. W podsumowaniu zostały wymienione zadania już zrealizowane:

• Opracowanie wykazu obowiązującego w Polsce prawodawstwa w zakresie ochrony polskich symboli narodowych z uwzględnieniem luk prawnych.

• Przetłumaczenie na język polski protokołów flagowych Niemiec i USA oraz streszczenie protokołu flagowego USA.

• Stworzenie bazy producentów flag wraz z zapoznaniem się z ich ofertami.

• Sformułowanie wniosków z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2005 r. dotyczącego używania symboli narodowych przez organy administracji publicznej.

• Nawiązanie kontaktu z wybranymi ambasadami w Polsce w ramach badania standardów w zakresie ochrony symboli państwowych obowiązujących w innych krajach.

Podczas spotkania uzgodniono, że priorytetowym zadaniem zespołu w chwili obecnej będzie przystąpienie do prac związanych z przygotowaniem projektu aktu prawnego, pozwalającego na podwyższenie obowiązujących w polskim porządku prawnym standardów ochrony symboli narodowych.

W zebraniu wzięli udział: prezes fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynator projektu Arkadiusz Kęciek, mec. Stefan Płażek, Aleksandra Malinowska, Andrzej Grzeszczuk i Tomasz Guzik.

Najbliższe spotkania będą miały charakter stricte roboczy i ich zadaniem będzie opracowanie strategii oraz wstępnego zarysu ww. projektu.

Projekt Zielony Kraków

11 czerwca 2014 r. w Sali Zielonej kamienicy „Pod Gruszką” zebrał się zespół realizujący projekt Zielony Kraków. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Krakowie, zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych.

2014-06-11 zielony kraków 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezon grzewczy w połączeniu z brakiem liści na drzewach ma fatalny wpływ na to czym oddychamy. Projekt zakłada posadzenie jak największej ilości odpowiednich gatunków drzew iglastych, posiadających zdolności absorpcji zanieczyszczeń oraz produkcji tlenu.

Na spotkaniu ustalono listę zadań, którymi w pierwszej kolejności zajmą się wolontariusze. Jest to wybór odpowiednich drzew, odpornych na zasolenie i ogólnie trudne warunki środowiska, oraz opracowanie planów zagospodarowania miasta pod kątem możliwości obsadzenia ich zielenią, a także pozyskanie do tego celu potrzebnych partnerów.

Osoby uczestniczace w spotkaniu prezes fundacji Krzysztof Budziakowski, koordynatorka projektu dr Elżbieta Markowska-Kozak, Elżbieta Gorzkowska, Magdalena Żyła, Jacek Graff, Apolinary Żuchowicz, pan Owczarek, Mateusz Budziakowski oraz Tomasz Bołd.