11. 09 Wychowanie dla Polski…

Fundacja im. Zygmunta Starego objęła patronatem Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej, przyjmując zaproszenie od Zakładu Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów „Paideia”.

Temat Seminarium – Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej (1863 – 1914/18)

Spotkanie odbędzie się 24 października 2014 r. w Instytucie Pedagogiki UJ – Sala Witrażowa, ul. Batorego 12 w Krakowie.

Inicjatywa powołania Seminarium pojawiła się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna na przestrzeni dziejów nie znajdowała sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani adekwatnego dla jej wartości miejsca w europejskim, a nawet krajowym dyskursie naukowym.

Seminarium planowane jest, jako przedsięwzięcie cykliczne (coroczne), z myślą o powstaniu programów badawczych przyjmowanych przez jego uczestników w warstwie zarówno historycznej, jak i współczesnej myśli pedagogicznej. Spotkania mają służyć wymianie doświadczeń i koordynacji prowadzonych badań nad polskimi dokonaniami pedagogicznymi oraz strategiami włączenia ich w ogólnopolski i europejski dyskurs.

Kolejne Seminaria winny przynosić jej głębszą eksplorację, współczesną diagnozę, rekonstrukcję jej treści, ocenę jej wartości i rangi w dziejach rozwoju europejskiego humanizmu i naszej narodowej tożsamości (wolności). Kolejnym celem jest upowszechnianie polskiej myśli pedagogicznej na świecie – poprzez publikacje obcojęzyczne – głównie włączanie jej w dyskurs europejski.

Komitet Naukowy I Seminarium

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ
Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, UKW
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – UJ (inicjatorka Seminarium)
Dr hab. Michel H. Kowalewicz, prof. UJ
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚl
Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – UJ
Dr hab. Marek Rembierz – UŚl
Prof. zw. dr hab. Jan Skoczyński – UJ
Dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚl
Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący KNP PAN
Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – UW