Roczna praca Zespołu OSN

W okresie od października 2013 r. do czerwca 2014 r. Zespół ds. Ochrony Symboli Narodowych skoncentrował się w swoich pracach na dwóch obszarach:

1. Formalno-prawne standardy ochrony symboli narodowych.
2. Zasady posługiwania się tymi normami w praktyce.

W ramach pierwszego obszaru, Zespół dokonał przeglądu obowiązujących w polskim prawodawstwie aktów prawnych, regulujących symbole narodowe, zarówno w aspekcie ich ochrony, jak i zasad związanych z ich odwzorowywaniem i eksponowaniem, uwzględniając przy tym wybrane standardy obowiązujące w tym zakresie za granicą.

Działania te pozwoliły na stworzenie wykazu luk prawnych w obowiązujących przepisach, co stanowi podstawę dla wniosków, odnoszących się do przyszłych zmian w ustawodawstwie.

W ramach drugiego obszaru, Zespół zapoznał się z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2005 r., dotyczącym używania symboli narodowych przez organy administracji publicznej oraz sformułował na tej podstawie wnioski określające systemowe uchybienia.

Z uwagi na brak krajowego, oficjalnego protokołu flagowego, koniecznym było sporządzenie analizy porównawczej obowiązujących zapisów w innych państwach. W tym celu nawiązano kontakt z wybranymi ambasadami w Polsce oraz przetłumaczono na język polski protokoły flagowe Niemiec i USA, przyjmując ten ostatni za wzorcowy na potrzeby planowanych prac kodyfikacyjnych.

Kolejnym krokiem było rozpoznanie rynku producentów flag RP, a następnie sporządzenie bazy głównych wytwórców i przeanalizowanie ich ofert pod kątem poziomu jakości oraz zgodności tych produktów z przepisami prawa. Pozwoliło to na wyselekcjonowanie ofert o najwyższym poziomie, co w dalszych planach posłuży Zespołowi do promowania dobrych praktyk w tej sprawie.

Wykonane w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy zadania staną się w dalszej kolejności podstawą dla planowanej przez Zespół ds. Ochrony Symboli Narodowych pracy nad projektem nowego aktu prawnego, zapewniającego wyższy standard ochrony polskich symboli narodowych.