Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 18
Zmiany Statutu, w tym także w zakresie zmiany celów Fundacji, dokonać może Prezydium Rady Fundacji w drodze uchwały, przy czym zmieniony cel musi być społecznie lub gospodarczo użyteczny, w rozumieniu art. 1 Ustawy.

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, albo w innych wypadkach przewidzianych przepisami prawa. Rozpoczęcie likwidacji Fundacji następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Fundacji.
2. Likwidatorem Fundacji jest ostatni Dyrektor Zarządu, chyba że Prezydium Rady Fundacji postanowi inaczej.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

Kraków, dnia 27 XII 2012 r.

Fundator:
__________________
Krzysztof Budziakowski

1 2 3 4 5 6 7