STATUT
FUNDACJI IM. ZYGMUNTA STAREGO

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1. Fundacja (zwana dalej „Fundacją”), ustanowiona przez Krzysztofa Budziakowskiego (zwanego dalej: „Fundatorem”) aktem notarialnym Rep A Nr 16297/2012, sporządzonym w dniu 18 grudnia 2012 roku przed notariuszem Martą Sajkiewicz – Zarzycką (Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ul. Mosiężniczej 3), działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 ze zm.; dalej: „Ustawa”) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja działa pod nazwą: Fundacja im. Zygmunta Starego.

§2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§3
1. Fundacja może używać pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§4
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów – na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.
2. Fundacja może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących oraz korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§6
Celami Fundacji są:
1. wspieranie, rozwój i promocja polskiej kultury, promocja polskiej historii;
2. działania w zakresie ochrony i wzmacniania szacunku dla polskich symboli państwowych: godła, flagi i hymnu;
3. wspieranie, rozwój i promocja działań w zakresie tworzenia płaszczyzn porozumień społecznych i dialogu społecznego;
4. projekty na rzecz porozumienia i zbliżenia narodów;
5. wspieranie, rozwój i promocja działań i projektów w zakresie ochrony środowiska i źródeł energii odnawialnej;
6. nagradzanie odznaczeniami osób zasłużonych w działalności zgodnej z celami Fundacji;
7. prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie:
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym w szczególności osób w tzw. wieku niemobilnym;
działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
wypoczynku dzieci i młodzieży;
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
działań służących upowszechnieniu przejrzystości w życiu publicznym, rozszerzaniu społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom życia publicznego i społecznego;
8. działalność edukacyjna, badawcza i wydawnicza w zakresie pozostałych celów Fundacji.

1 2 3 4 5 6 7