§ 13
1. Prezydium Rady Fundacji składa się z 3 Członków Prezydium Rady Fundacji, w tym Prezesa Prezydium Rady Fundacji i dwóch Wiceprezesów Prezydium Rady Fundacji. Prezydium Rady Fundacji jest organem samoistnym i niezależnym od innych Organów Fundacji.
2. Ustala się następujące zasady powoływania i odwoływania Członków Prezydium Rady Fundacji:
(a) Członków Prezydium Rady Fundacji (wraz z powierzeniem pełnienia funkcji Prezesa Prezydium Rady Fundacji i Wiceprezesów Prezydium Rady Fundacji) powołuje i odwołuje Fundator;
(b) oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu Członka Prezydium Rady Fundacji wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności;
(c) Fundator może powołać siebie samego na Członka Prezydium Rady Fundacji (w tym na Prezesa Prezydium Rady Fundacji lub Wiceprezesa Prezydium Rady Fundacji);
3. Członkowie Prezydium Rady Fundacji powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Członkowstwo w Prezydium Rady Fundacji ustaje na skutek:
(a) odwołania ze składu Prezydium Rady Fundacji – zgodnie z pkt. 2 lit. (b) niniejszego paragrafu;
(b) śmierci Członka Prezydium Rady Fundacji;
(c) ubezwłasnowolnienia Członka Prezydium Rady Fundacji;
(d) rezygnacji przez Członka Prezydium Rady Fundacji z członkowstwa w Prezydium Rady Fundacji;
(e) pozbawienia Członka Prezydium Rady Fundacji praw publicznych;
(f) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Do kompetencji Prezydium Rady Fundacji należy:
(a) kontrola realizacji celów statutowych Fundacji oraz działalności Fundacji,
(b) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
(c) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności i udzielanie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
(d) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Fundacji;
(e) ustalanie zasad przyznawania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu;
(f) zawieranie umów z Członkami Zarządu i reprezentowanie Fundacji w sporze z Członkiem Zarządu (za Prezydium Rady Fundacji działa Prezes Prezydium Rady Fundacji albo pełnomocnik wskazany w uchwale Prezydium Rady Fundacji);
(g) opiniowanie i zatwierdzanie proponowanych przez Zarząd kierunków rozwoju Fundacji;
(h) podjęcie decyzji o likwidacji Fundacji – w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, albo w innych wypadkach przewidzianych przepisami prawa;
(i) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących Fundacji, z jakimi do Prezydium Rady Fundacji zwróci się Zarząd;
(j) zmiana Statutu Fundacji lub celu Fundacji (stosownie do postanowień § 18 Statutu);
(k) ustalenie regulaminu dotyczącego przyznawania Medalu Ecce Polonus;
(l) ustanawianie innych odznaczeń przyznawanych przez Fundację i ustalanie regulaminów przyznawania takich odznaczeń.
6. Ustala się następujące zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń Prezydium Rady Fundacji oraz podejmowania uchwał:
(a) posiedzenia Prezydium Rady Fundacji zwołuje Prezes Prezydium Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu; posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji za dany rok obrotowy odbywa się nie później niż do końca czerwca kolejnego roku;
(b) posiedzenia Prezydium Rady Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji, a w innym miejscu jeżeli wszyscy Członkowie Prezydium Rady Fundacji wyrażą na to zgodę;
(c) Prezydium Rady Fundacji jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli na jego posiedzenie zaproszeni zostali wszyscy Członkowie Prezydium Rady Fundacji, a obecnych na posiedzeniu jest co najmniej połowa jego Członków (w tym Prezes Prezydium Rady Fundacji);
(d) posiedzenia zwoływane są za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia; zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wręczone osobiście (za potwierdzeniem odbioru), a jeżeli dany Członek Prezydium Rady Fundacji uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno być wysłane – wysłane pocztą elektroniczną;
(e) zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia powinno zawierać co najmniej wskazanie miejsca, daty i godziny posiedzenia oraz porządek obrad;
(f) sprawy nie objęte porządkiem obrad podanym w zawiadomieniu mogą być przedmiotem uchwały, jeżeli w posiedzeniu Prezydium Rady Fundacji uczestniczą wszyscy Członkowie Prezydium Rady Fundacji;
(g) Prezydium Rady Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów; w wypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Prezesa Prezydium Rady Fundacji;
(h) z posiedzenia Prezydium Rady Fundacji spisywany jest protokół, który podpisują wszyscy obecni na nim Członkowie Prezydium Rady Fundacji;
(i) dopuszczalne jest podejmowanie uchwał bez zwołania i odbycia posiedzenia, o ile wszyscy Członkowie Prezydium Rady Fundacji wyrażą zgodę na treść uchwały na piśmie – w takim wypadku Prezes Prezydium Rady Fundacji sporządza protokół, do którego dołącza oświadczenia Członków Prezydium Rady Fundacji o wyrażeniu zgody na brzmienie uchwały;
(j) w wypadku braku albo nieobecności Prezesa Prezydium Rady Fundacji, jego uprawnienia i obowiązki są wykonywane przez Wiceprezesa Prezydium Rady Fundacji.
7. Członkowie Prezydium Rady Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości określonej przez Zarząd, odpowiadającej nakładowi ich pracy, w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

1 2 3 4 5 6 7