§7
1. Fundacja może realizować swoje cele w szczególności poprzez:
(a) inicjowanie, organizowanie i koordynację wydarzeń związanych ze wspieraniem, rozwojem i promocją kultury polskiej oraz promocją polskiej historii,
(b) wszelkie działania edukacyjne w obszarze kultury i historii polskiej,
(c) nagradzanie Medalem Ecce Polonus i innymi odznaczeniami osób zasłużonych w działalności społecznej;
(d) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z historią i kulturą polską,
(e) udzielanie pomocy osobom w tzw. wieku niemobilnym oraz współpraca z instytucjami zajmującym się rozwojem przedsiębiorczości,
(f) współpracę z organizacjami i instytucjami kultury,
(g) tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury,
(h) zarządzanie instytucjami kultury i oświaty,
(i) prowadzenie klubów dyskusyjnych, w tym klubu pod nazwą „Klub Zygmuntowski”,
(j) organizację seansów filmowych pod nazwą „Kino Odkrywców Historii”,
(k) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Fundacja może realizować swoje cele korzystając ze świadczeń (w tym w szczególności pracy) wolontariuszy, na podstawie pisemnych porozumień zawieranych pomiędzy Fundacją a wolontariuszami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).

§8
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 5.000,00,-złotych (pięciu tysięcy złotych) oraz składniki majątkowe nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
2. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.000,00,-zł (dwa tysiące złotych).

§ 10
Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
(a) darowizn, spadków i zapisów,
(b) dotacji,
(c) majątku nieruchomego i ruchomego,
(d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
(e) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
(f) dalszych świadczeń od Fundatora,
(g) innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Prezydium Rady Fundacji, podjętą na wniosek Zarządu.

§ 11
1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych.
3. Dochody uzyskane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 12
1. Organami Fundacji są:
(a) Prezydium Rady Fundacji;
(b) Rada Fundacji;
(c) Zarząd Fundacji.
2. Członkiem Organu Fundacji może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię praw publicznych, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członek Prezydium Rady Fundacji nie może być jednocześnie Członkiem Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

1 2 3 4 5 6 7