Rozdział V
Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 17
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
18.11.Z
Drukowanie gazet
18.12.Z
Pozostałe drukowanie
18.13.Z
Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
58.11.Z
Wydawanie książek
58.13.Z
Wydawanie gazet
58.14.Z
Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
70.22.Z
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych
82.30.Z
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z
Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.12.Z
Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.13.Z
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
85.51.Z
Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z
Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z
Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych
90.03.Z
Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z
Działalność obiektów kulturalnych
91.01.B
Działalność archiwów
91.02.Z
Działalność muzeów
91.03.Z
Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.04.Z
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
2. Jeżeli jest to wymagane, Fundacja rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w danej dziedzinie po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia lub koncesji.

1 2 3 4 5 6 7