§ 14
1. O powołaniu Rady Fundacji oraz jej liczebności decyduje Fundator. Rada Fundacji jest organem doradczym i programowym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z osób fizycznych skupionych wokół celów oraz idei Fundacji, lub wspierających działania Fundacji. Członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do uczestniczenia w festiwalach, odczytach, konferencjach, sympozjach, szkoleniach, itp. organizowanych przez Fundację oraz do zgłaszania opinii, wniosków i postulatów Fundatorowi, Prezydium Rady Fundacji i Zarządowi.
3. Osoba chcąca wejść w skład Rady Fundacji powinna złożyć Fundatorowi (na adres Fundacji) pisemne oświadczenie woli przystąpienia do Rady Fundacji, zawierającą w szczególności deklarowane formy i sposoby wspierania celów i działań Fundacji. O przyjęciu danej osoby w skład Rady Fundacji decyduje Fundator poprzez złożenie Fundacji oraz osobie przyjętej w skład Rady Fundacji pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności).
4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
(a) pozbawienia członkostwa – zgodnie z pkt. 5 niniejszego paragrafu;
(b) śmierci Członka Rady Fundacji;
(c) ubezwłasnowolnienia Członka Rady Fundacji;
(d) rezygnacji przez Członka Rady Fundacji z członkowstwa w Radzie Fundacji;
(e) pozbawienia Członka Rady Fundacji praw publicznych;
(f) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Podstawę do pozbawienia członkostwa stanowi w szczególności zaprzestanie spełniania wymogów pozostawania członkiem Organu Fundacji, lub niewywiązywanie się z zadeklarowanych form i sposobów wspierania celów i działań Fundacji. Fundator dokonywał będzie corocznej (w styczniu każdego kolejnego roku kalendarzowego) oceny każdego Członka Rady Fundacji w zakresie spełniania wymogów i wywiązywania się z zadeklarowanej pracy na rzecz Fundacji. O pozbawieniu członkostwa w Radzie Fundacji decyduje Fundator poprzez złożenie Fundacji oraz osobie pozbawionej członkostwa w Radzie Fundacji pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności).
6. Każdy Członek Rady Fundacji jest uprawniony do uczestniczenia w posiedzeniach pozostałych Organów Fundacji z głosem doradczym oraz występować do Organów Fundacji z wnioskami i postulatami co do działań i kierunków rozwoju Fundacji. Fundator może wybrać spośród osób tworzących Radę Fundacji Komitet Rady Fundacji składający się z 3 osób oraz dokonuje zmian w składzie Komitetu. W wypadku powołania Komitetu Rady Fundacji postanowienia zdania pierwszego niniejszego punktu nie znajdują zastosowania i wyłącznie Członkowie Komitetu Rady Fundacji są uprawnieniu do uczestniczenia w posiedzeniach pozostałych Organów Fundacji z głosem doradczym.

§ 15
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 5 Członków Zarządu, w tym Dyrektora Zarządu.
2. Ustala się następujące zasady powoływania i odwoływania Członków Zarządu:
(a) skład pierwszego Zarządu (w tym powierzenie pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu) jest powoływany przez Fundatora – na podstawie oświadczenia Fundatora wyrażonego na piśmie pod rygorem nieważności;
(b) zmiany (powoływanie nowych Członków Zarządu, odwoływanie w każdym czasie dotychczasowych Członków Zarządu i powierzanie pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu) w składzie Zarządu są dokonywane na podstawie uchwał Prezydium Rady Fundacji.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony.
4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje na skutek:
(a) odwołania ze składu Zarządu – zgodnie z pkt. 2 lit. (b) niniejszego paragrafu;
(b) śmierci Członka Zarządu;
(c) ubezwłasnowolnienia Członka Zarządu;
(d) rezygnacji przez Członka Zarządu z członkowstwa w Zarządzie;
(e) pozbawienia Członka Zarządu praw publicznych;
(f) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
(a) kierowanie działalnością Fundacji;
(b) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji;
(c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
(d) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
6. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Dyrektor Zarządu działający jednoosobowo. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Fundacji uprawniony jest Dyrektor Zarządu działający jednoosobowo albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
7. Dyrektor Fundacji kieruje pracami Zarządu. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do prowadzenia spraw Fundacji.
8. Sprawozdanie z działalności Fundacji jest podpisywane przez wszystkich Członków Zarządu, a w wypadku Zarządu jednoosobowego – przez jedynego Członka Zarządu (Dyrektora Zarządu).
9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Dyrektora Zarządu.
10. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Każdy Członek Zarządu uprawniony jest do zwołania posiedzenia Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu następuje listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, na co najmniej 3 dni przez terminem posiedzenia.
11. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, odnotowanie faktu i sposobu zawiadomienia nieobecnych Członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni Członkowie Zarządu.
12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości ustalonej uchwałą Prezydium Rady Fundacji.

1 2 3 4 5 6 7