§ 16
1. Fundatorowi przysługują następujące uprawnienia:
(a) powoływanie i odwoływanie Członków Prezydium Rady Fundacji oraz Członków Rady Fundacji;
(b) dokonywanie corocznej oceny Członków Rady Fundacji;
(c) powołanie pierwszego Zarządu Fundacji (w tym powierzenie pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu);
(d) podjęcie decyzji o powołaniu Rady Fundacji oraz jej liczebności;
(e) podjęcie decyzji o powołaniu Komitetu Rady Fundacji oraz dokonywanie zmian w jego składzie;
(f) określanie wewnątrz fundacyjnych tytułów dla osób skupionych wokół celów oraz idei Fundacji, lub wspierających działania Fundacji – ze względu na pełnione przez nich funkcje w Fundacji;
2. Fundator może upoważnić inny podmiot (w tym w szczególności inną osobę fizyczną, albo osobę prawną) do wykonywania całości uprawnień Fundatora – w tym w szczególności do powoływania i odwoływania Członków Prezydium Rady Fundacji oraz Członków Rady Fundacji (dalej: „Upoważnienie”), przy czym:
(a) udzielenie Upoważnienia wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym;
(b) Upoważnienie jest skuteczne i może być wykonywane z chwilą doręczenia Fundacji egzemplarza oświadczenia Fundatora o udzieleniu Upoważnienia, chyba że Fundator wskazał w Upoważnieniu inny, późniejszy termin (w tym w szczególności – z chwilą śmierci Fundatora);
(c) Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez Fundatora; odwołanie Upoważnienia wymaga zachowania formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne względem Fundacji z chwilą doręczenia Fundacji egzemplarza oświadczenia Fundatora o odwołaniu Upoważnienia, chyba że Fundator wskazał w oświadczeniu o odwołaniu Upoważnienia inny, późniejszy termin;
(d) Upoważnienie nie wygasa na wypadek śmierci Fundatora;
(e) Upoważnienie może dotyczyć wyłącznie wykonywania całości uprawnień Fundatora – w tym w szczególności całego przysługującego Fundatorowi prawa do powoływania i odwoływania Członków Prezydium Rady Fundacji oraz Członków Rady Fundacji (w szczególności nie jest dopuszczalne udzielenie upoważnienia do powoływania lub odwoływania niektórych Członków Prezydium Rady Fundacji lub Członków Rady Fundacji, lub tylko do powoływania Członków Prezydium Rady Fundacji albo Członków Rady Fundacji, albo tylko do odwoływania Członków Prezydium Rady Fundacji albo Członków Rady Fundacji); oświadczenie o udzieleniu upoważnienia w sposób niezgodny z postanowieniem zdania poprzedniego jest bezskuteczne;
(f) Fundator, który udzielił Upoważnienia, od chwili jego skuteczności (ustalanej zgodnie z postanowieniami lit. (b) powyżej) do chwili odwołania takiego Upoważnienia nie może wykonywać uprawnień Fundatora – w tym w szczególności uprawnienia do powoływania lub odwoływania Członków Prezydium Rady Fundacji oraz Członków Rady Fundacji, lub udzielić Upoważnienia innemu podmiotowi;
(g) w wypadku udzielenia Upoważnienia osobie fizycznej, osoba taka może powołać siebie samą na Członka Prezydium Rady Fundacji;
(h) jeżeli oświadczenie Fundatora o udzieleniu upoważnienia nie stanowi inaczej, podmiot upoważniony przez Fundatora może udzielić dalszego upoważnienia innemu podmiotowi (dalej: „Dalsze Upoważnienie”); do Dalszego Upoważnienia stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Upoważnienia;
(i) odwołanie Upoważnienia jest równoznaczne z odwołaniem Dalszego Upoważnienia (Dalszych Upoważnień) udzielonego (udzielonych) na podstawie danego Upoważnienia;
(j) w wypadku, gdy w chwili śmierci Fundatora nie będzie podmiotu dysponującego Upoważnieniem udzielonym przez takiego Fundatora (lub podmiotu dysponującego Dalszym Upoważnieniem), wówczas prawo do wykonywania uprawnień Fundatora może być realizowane przez osobę wskazaną na piśmie (pod rygorem nieważności) przez wszystkich spadkobierców Fundatora; w wypadku nie wskazania takiej osoby przez spadkobierców w terminie do 3 miesięcy licząc od daty wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia, decyzję o wyborze podmiotu wykonującego wskazane uprawnienia podejmuje Prezydium Rady Fundacji.

1 2 3 4 5 6 7