Regulamin porządkowy Klubu Zygmuntowskiego

1.Wszystkie osoby przebywające na sali, gdzie organizowane są spotkania Klubu Zygmuntowskiego obowiązane są zastosować się do niniejszego Regulaminu porządkowego. Wejście na salę, gdzie odbywają się spotkania Klubu Zygmuntowskiego oznacza zgodę na zastosowanie się do niniejszych przepisów porządkowych.
2.Bilety i karty wstępu na spotkanie Klubu Zygmuntowskiego można nabyć wyłącznie w dniu danego spotkania, od osoby posiadającej identyfikator Klubu Zygmuntowskiego.
3.Prawo wstępu na imprezę biletowaną mają:
-osoby, które posiadają ważny bilet lub kartę wstępu,
-należące do Rady Klubu (bezpłatnie)
-przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezesem Fundacji.
4.Zwrot biletu zakupionego w Klubie Zygmuntowskim może nastąpić jedynie w przypadku, gdy dane spotkanie zostanie odwołane. Zwroty za bilet realizowane są tylko w dniu jego zakupu.
5.Zabieranie głosu na spotkaniach Klubu Zygmuntowskiego odbywa się według następujących zasad:
-osoby z widowni mogą zabierać głos w części spotkania przeznaczonej na pytania od publiczności
-zabrać głos może tylko osoba, która otrzymała mikrofon
-osoba zabierająca głos powinna zadać gościowi spotkania konkretne pytanie
-pytanie może poprzedzać krótki wstęp, ale cała wypowiedź nie powinna przekraczać trzech minut.
6. Przedstawiciele Klubu Zygmuntowskiego posiadające identyfikator „Organizator”, są uprawnione do:
-sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (to jest biletu lub karty wstępu) a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania do opuszczenia spotkania
-do legitymowania osób podających się przy wejściu za studentów
-do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem porządkowym
7. Zakazuje się:
-wchodzenia do sali Baltazara Fontany z napojami, papierosami, jedzeniem lub środkami psychoaktywnymi.
-manipulowania nagłośnieniem, oświetleniem i innym sprzętem, który należy do właściciela sali lub Klubu Zygmuntowskiego
-otwierania okien bez przyzwolenia organizatorów Klubu
-sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody władz Klubu
-fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej spotkania bez zgody władz Klubu
-wchodzenia na salę, ze zwierzętami
-naklejania nalepek, ogłoszeń, plakatów na sali
-zanieczyszczania i zaśmiecania sali, gdzie odbywają się spotkania Klubu oraz niszczenia mienia Klubu, właściciela sali i innych osób
-zachowania, które godzi w dobre obyczaje
8. Na wezwanie organizatora osoby łamiące regulamin są zobowiązane do opuszczenia sali, gdzie odbywa się spotkanie Klubu Zygmuntowskiego.
9. Klub Zygmuntowski i Fundacja im. Zygmunta Starego nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w sali gdzie odbywa się spotkanie.

Rada Klubu Zygmuntowskiego