Forum Poszukiwania Porozumień

Forum Porozumień SpołecznychForum Poszukiwania Porozumień Społecznych jest projektem badawczo – edukacyjnym, dotyczącym języka, którym posługują się politycy i dziennikarze oraz metod komunikacji społecznej. Pytanie czy takie forum jest potrzebne jest pytaniem retorycznym. W Polsce już dawno dyskusja polityczna zamieniła się w walkę toczoną za pomocą języka, a walka ta ma na celu głównie zdyskredytowanie oponenta. Język staje się środkiem przymusu i przemocy a nie środkiem poszukiwania prawdy i porozumienia.

Projekt zakłada możliwość nadania debacie publicznej formy wolnej od manipulacji, złej woli i ostentacyjnego lekceważenia przeciwnika. Formy podnoszącej kulturę i jakość dialogu, który nie powinien być zastępowany przez monolog, ale służyć merytorycznej dyskusji w polityce. Chodzi o przywrócenie dialogowi społecznemu należytej mu rangi i poziomu, gdzie nawet ostre starcie jest próbą poszukiwania zrozumienia otaczającego nas świata a nie sposobem na zdyskredytowanie oponenta.

Aktualny stan badań, ale też bieżące obserwacje życia codziennego wyraźnie ukazują skalę zdeformowania debaty publicznej przez rozmaite techniki manipulacyjne. Nawet zwykli ludzie zauważają to zjawisko i powoli przestają interesować się polityką, skoro wszyscy uczestnicy sceny politycznej szukają tylko okazji, by wygłosić jakąś skandaliczną, antagonizującą opinię, która trafi do mediów oraz zmobilizuje „naszych” przeciwko „wrogom” Dzieje się tak na każdym poziomie życia publicznego, czy to polityczno – parlamentarnego, czy dziennikarsko – publicystycznego. Ten stan rzeczy przekłada się w oczywisty sposób na relacje międzyludzkie i wspólnotowe. Forum Poszukiwania Porozumień Społecznych wyrasta zatem z rosnącej potrzeby szukania porozumienia i racjonalnej debaty, unikającej rozmaitych chwytów erystycznych. Równie ważne, co stworzenie platformy oferującej analizy i środki poprawnej dyskusji, jest także skierowanie uwagi uczestników sceny politycznej i społecznej na fakt, iż próba porozumienia i rzetelna dyskusja stanowią wartości same w sobie, nawet jeśli ostateczny konsensus nie zostanie osiągnięty.

Celem Forum Poszukiwania Porozumień Społecznych jest urzeczywistnianie rzetelnej debaty, ukazującej jej możliwości i atrakcyjność poprzez zastąpienie manipulacji, umiejętnością racjonalnej argumentacji i formowania wniosków, a także merytorycznego odnoszenia się do argumentów drugiej strony. Poprawa kompetencji w zakresie rzetelnej komunikacji społecznej osób, które mają największy wpływ na opinię publiczną, czyli polityków i dziennikarzy z pewnością doprowadzi do zwiększenia energii wydatkowanej na współpracę dla dobra wspólnego a zmniejszy energię konfliktów.
Celem Forum jest także taka edukacja społeczna, w wyniku której opinia publiczna zacznie dostrzegać jakie działania i wypowiedzi wzmacniają, a jakie osłabiają podziały społeczne. Jakie służą rozwojowi naszej wspólnoty społecznej i narodowej a jakie dezintegrują i w konsekwencji osłabiają. Celem tej edukacji jest także takie kształtowanie postaw obywatelskich, które oparte są na umiejętności współpracy.

Czy poszukiwanie porozumień społecznych nie jest jedynie myśleniem życzeniowym? Byłoby tak, gdyby na przykład głębokie różnice ideologiczne, emocjonalne nawyki czy inne nieprzezwyciężalne czynniki blokowały raz na zawsze logiczne myślenie uczestników debaty publicznej. Na szczęście taki pesymistyczny ogląd rzeczy jest sprzeczny z mnogością faktów politycznej konwersji, odrzucenia fałszu czy zmiany zdania, co napawa optymizmem i skłania do poszukiwania i uświadamiania ludziom metod prawidłowej komunikacji i poszukiwania prawdy.

Nawet pobieżny przegląd stanu badań nad retoryką wskazuje, że kluczowa kwestia, czyli odróżnienie retoryki od manipulacji opiera się na odróżnieniu tego co etyczne, od tego co nieetyczne. Zatem badania nad poszukiwaniem porozumień społecznych będą swym zakresem wchodziły także właśnie w obszar wychowania a przecież idea dobrego polityka jako wychowawcy znana była już myśli starożytnej. Koniecznym rozwinięciem tych badań będzie analiza w jakim zakresie sposób prowadzenia debaty jest wtórny wobec tego jak i dlaczego myślimy i dlaczego przyjmujemy lub odrzucamy jakąś ideologię. Jak debatą racjonalną zmieniać porządek mityczny i ideologiczny, który jest wcześniejszy niż racjonalny?

Zasadnicze punktu projektu “Forum Poszukiwania Porozumień Społecznych” to:

I. ETAP BADAWCZY.

Przy współpracy z ośrodkami naukowymi, specjalistami różnych dyscyplin, autorytetami i badaczami należy stworzyć platformę badań nad sposobami komunikowania w polityce i możliwościami kształcenia polityków, dziennikarzy, studentów. Warto wokół forum wytworzyć środowisko badaczy, które powiąże pracę forum z działaniami innych organizacji pozarządowych.

II. ETAP PLANOWANIA I PRZYGOTOWANIA DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH.

Opracowanie materiałów edukacyjnych – podręczniki, plan szkoleń itp. – umożliwiających uczestnikom dyskusji publicznej nabycie praktycznych umiejętności porozumiewania się.

III. ETAP EDUKACJI.

Organizowanie konferencji, warsztatów, wykładów, kursów adresowanych do wybranych grup kształtujących życie społeczno – polityczne – dziennikarzy, polityków, blogerów, studentów: przede wszystkim politologii i dziennikarstwa a także młodzieży licealnej.

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane tematyką tego projektu.